myipodisonfire:

The moment in No Going Back when we knew Lee was lying

deadbullet1989:

photoshoot with the dan yesterday !

Swagtaro: shadesoftruthandlies
Swagano: konnichiwaffles
Shintaro: rottenshounen
Ene: ?
Haruka: kurotadori-kt
Konoha: ?
Ene: ipewoliphants
Shintaro: ?
Ayano: me
Shintaro: attackonjose
Kanoko: ?
Kano: shuuen-no-shiori
Momo: ?
Kido: ?
Kido: lets-go-datekou
Seto: ?
Kano: ?
Kano: ?
Hiyori: kiyoka55
Kuroha: black-bloody-star
Hibiya: ?

Kirito wants to celebrate your birthday with you Juli!

(Source: shokugekis)